fbpx

הדי השופר

הסרט ״הדי השופר״  הוא הפרק הראשון בסדרה: לפני 80 שנה במוצאי יום הכיפורים שנת ה׳תרצ״א 1930, החלה ברחבת הכותל מלחמה, מלחמה על החופש לתקוע בשופר בתום תפילת הנעילה. לאחר מאורעות תרפ״ט 1929 ובעקבות הלחץ הערבי על ממשלת המנדט, נאסר על  יהודים לתקוע בשופר. במוצאי כיפור ה׳תרצ״א, משה סגל, איש ברית הבריונים, הגניב שופר לכותל, דרך משמרות של צבא ומשטרה, ותקע בשופר. מאז ועד סיום המנדט נשמע השופר בכול מוצאי כיפור. פלוגת הכותל של בית״ר דאגה לשמירת מסורת זו. במלחמת השחרור, עם נפילת העיר העתיקה, נפסקה תקיעת השופר. התקיעה הבאה הייתה תקיעתו של הרב גורן במלחמת ששת הימים. בשנה שעברה, ששה מהגיבורים האלו חזרו לכותל ותקעו שוב. הסרט הזה מביא את סיפורם.