fbpx

Lamed Hey

״סיפורם של הל״ה״ . הסרט הוא הפרק הרביעי בסדרה. בינואר 1948, 35 חיילים צעירים – רובם סטודנטים באוניברסיטה העברית – יצאו מירושלים להביא אספקה ​​חיונית לקיבוצים בגוש עציון. החיילים נתקלו במארב קטלני, אך למרות זאת, נלחמו בגבורה עד הכדור האחרון. לאחר מותם, כתב דוד בן-גוריון להורי החללים כי:
״איני יודע אם הייתה בצבא הגנה לישראל או באיזה צבא שהוא בעולם מחלקה שרכזה בתוכה יותר תפארת-אדם וגבורת תום ועושר נפשי ממחלקה זו, שתעמוד לעד בתולדות עמנו בשם ל״ה. הכרתי את מפקד המחלקה וכמה מחבריה, כפירי ישראל אלה מזגו בתוכם משובת נעורים,הוד עלומים, חכמה עליונה, עֶרְגוֹן עקידה וגבורה עזה ממות.״